(Dear Sh. Ajay Pal Singh Banga, This letter in hindi language. so please before read – Ajaypal Singh Banga email address

Vinod sent a message to Ajaypal Singh Banga – President and Chief Executive Officer of MasterCard – Email Address that said:

(Dear Sh. Ajay Pal Singh Banga, This letter in hindi language. so please before read this letter convert this file in hindi language) :- Thanking you.

Jh vt;iky flag caxk th] lh-bZ-vks-] ekLVj dkMZ] fo"k;% tUefnu ds lkFklkFk gksyh dh gkfnZd kqHkdkeuk,aA
^^vki ftvks gtkjksa lky lky ds fnu gksa ipkl gtkj**
Jheku vt;iky flag caxk th] esjh o esjs ifjokj dh rjQ ls vkidks tUefnu ds lkFk gksyh dh Hkh gkfnZd kqHkdkeuk,aA ge Hkxoku ls izkFkZuk djrs gSa fd vkidk LokLF; lnk Bhd jgsA vkidk thou [kq’kh;ksa ls Hkjiwj jgs o vkidk thou eaxye; jgsA
eq>s vk’kk gS fd vki viuh fnup;kZ esa ls FkksM+k le; fudkydj esjk i= feyus ij eq>s tokc t:j nsaxsA
Jheku th] eSa fouksn dqekj lqiq= Jh jk/ks’;ke] ch-ih-,y- ifjokj o ik’kh ¼vuqlwfpr½ tkfr ls lEcU/k j[krk gwaA eq>s fdlh Hkh izdkj ls vkidh iwjh tUe frfFk izkIr ugha gqbZ gSA blfy, eSa vkidks vkidh tUe frfFk 1960] iq.ks ds fglkc ls c/kkbZ i= Hkst jgk gwaA
Jheku th] vxj i= esa eq>ls fdlh Hkh izdkj dh dksbZ Hkh xyrh gqbZ gks rks d`I;k djds eq>s viuk le>dj ekQ dj nsukA ¼Jheku th eq>s vkidk Bhd irk u ekywe gksus ds dkj.k vkidks i= Hkstus esa dfBukbZ gksrh gS d`I;k djds viuk Bhd irk esjh esy vkbZMh ij eSlst dj nsa½
¼/kU;okn½
vkidk LusgkfHkuUnu] fnukad24-03-2016
fouksn dqekj lqiq= Jh jk/ks’;ke] e0-u0-4] xkao ddjksbZ] rg- o ftyk – lksuhir] gfj;k.kk131001

Comments are closed.